79 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
79 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

79 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

11 ΜΑΪ́ΟΥ -


Χάρη στοὺς δύο Θεσσαλονικεῖς Ἁγίους οἱ Σλάβοι μπόρεσαν νὰ χρησιμοποιοῦν στὴν ἐκκλησία ἀντὶ γιὰ τὰ Λατινικά, τὴν δική τους γλῶσσα. Αὐτὴ ἡ γλῶσσα, ποὺ πιὰ δὲν ὁμιλεῖται ἀπὸ κανέναν σλαυικὸ λαό, συνεχίζει νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν Ρωσσικὴ Ἐκκλησία· οἱ διαφορὲς τῆς γλῶσσας αὐτῆς ἀπὸ τὰ Ρωσσικὰ εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῆς Σύγχρονης καθομιλουμένης Ἑλληνικῆς γλῶσσας καὶ τῆς γλῶσσας τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Διαβᾶστε περισσότερα γιὰ τοὺς μοναδικοὺς Θεσσαλονικεῖς αὐταδέλφους στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 79».