71 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ
71 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

71 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

13 Μαΐου -
Ἡ Ἁγία Προστάτις τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως!
Χρόνια πολλά!
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα.
Τὴν καλλιπάρθενον, Χριστοῦ τιµήσωµεν,
τὴν ἀριστεύσασαν πόνοις ἀθλήσεως,
καὶ ἀσθενείᾳ τῆς σαρκός, τὸν ὄφιν καταβαλοῦσαν·
πόθω γὰρ τοῦ Κτίσαντος, τῶν βασάνων τὴν ἔφοδον,
 ὡς οὐδὲν ἡγήσατο, καὶ θεόθεν δεδόξασται·
πρὸς ἣν ἀναβοήσωµεν πάντες, χαίροις θεόφρον Γλυκερία.