62 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ
62 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ

62 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ἰουλίου -

«Ὁ Στέφανος ὁ Μέγας νίκησε τοὺς τριάντα τέσσερεις ἀπὸ τοὺς τριάντα ἕξη πολέμους, ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ κάνῃ. Μετὰ ἀπὸ κάθε νικηφόρο πόλεμο, ἀφιέρωνε στὸν Θεὸ καὶ ἕνα μοναστήρι. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὰ ἔχτισε καὶ ἄλλα, στὸ σύνολο σαράντα τέσσερεις ἐκκλησίες καὶ μοναστήρια. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τὸ μεγάλο μοναστήρι τῆς Πούτνας.
Ἔσωσε καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τοὺς μωαμεθανούς, πληρώνοντας ὅλα τὰ χαράτσια καὶ τοὺς φόρους, ποὺ ἀπαιτοῦσαν γιὰ νὰ μὴν τὸ καταπατήσουν.»

Διαβᾶστε τὸν θαυμαστὸ βίο τοῦ Ἁγίου Βασιλέως, ποὺ μὲ τὴν γενναιότητα ποὺ δίνει μόνο ὁ Χριστός, ἔσωσε τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τοὺς ἀπάνθρωπους εἰδωλολάτρες Ὀθωμανούς.