87 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
87 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

87 - ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ - ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€2,00
Τιμὴ προσφορᾶς
€2,00
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -


Ὁ Ἅγιος Κενδέας ὅταν ἦταν δεκαοκτὼ χρονῶν ἔφυγε ἀπὸ τὴν πατρίδα του, τὴν χώρα τῶν Ἀλεμάννων καὶ πῆγε νὰ ζήσῃ στὴν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ.

Ἐκεῖ ἐμόνασε μαζὶ μὲ ἄλλους μοναχοὺς κάνοντας προσευχὴ καὶ τηρῶντας αὐστηρὴ νηστεία. Κάποιαν ἡμέρα γιάτρεψε θαυματουργικὰ τὸν γιὸ ἑνὸς μεγάλου ἄρχοντα ἀπὸ πονηρὸ πνεῦμα, ποὺ τὸν εἶχε κυριεύσει.

Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἡμέρα...

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια στὸ «Μικρὸ καὶ Ὀρθόδοξο 87».