ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ - ΜΕ CD
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ - ΜΕ CD

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ - ΜΕ CD

Ἀγοράζετε ἀπ᾽εὐθεῖας ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ποταμίτου!
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ-ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τιμὴ λιανικῆς
€10,50
Τιμὴ προσφορᾶς
€10,50
Ὁ ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Μεταφορικά ὑπολογίζονται κατὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀγορᾶς.

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ δημοφιλεῖς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας. Σὲ ὅλον τὸν κόσμο τιμᾶται ἡ ἁγία μνήμη του.

Τὸ βιβλίο συνοδεύει ψηφιακὸς δίσκος ἤχου, γιὰ νὰ ἀκοῦν τὰ παιδιὰ τὸ βιβλίο ὅταν δὲν μπορεῖτε νὰ τοὺς τὸ διαβάσετε ἐσεῖς.

Ἀπολυτίκιον
Μέγαν εὕρατο, ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.